Hírek

 

Beszámoló a Kriterion Közművelődési Alapítvány 2013-as könyvbemutató körútjairól

A Kriterion Közművelődési Alapítvány könyvbemutató körutat szervezett a Partiumban és a Székelyföldön: 2013. április 3–6. között Kolozsváron, Szatmárnémetiben, Kaplonyban és Nagykárolyban is bemutattuk Baumgartner Bernadette Kisebbség a kisebbségben. A Szatmár megyei németek a két világháború között (1918–1940) című kötetét (Szabadság, Nagykároly.ro, Erdélyi Riport). Május 14-én zenés est keretében ismertettük Nóvé Béla Hivatása:kisebbségmentő. Pásint Ödön pályaképe, valamint Székely Szabó Zoltán Egy nemzedék három felvonásban című könyvét a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében (Háromszék). Május 15-én Nóvé Béla kötetét Kézdivásárhelyen is lanszáltuk (Székely Hírmondó), valamint népes közönséggel ismertettük meg a Széllyes Sándor-emlékkönyvet – Székely Szabó Zoltán (szerk.):  „Szerencsés jó estét kívánok e háznak...” – nagyszabású körút során, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, szeptember 24–27-e között (Székely Hírmondó, e-Népújság). Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusával, a Helikonnal, a Székelyfölddel, az Erdélyi Magyar Írók Ligájával közös szervezésben, nagy közönségsikerrel mutattuk be a Király László költő 70. születésnapjára megjelent Nap hold kék mezőben verskötetet (Erdélyi Riport, Irodalmi Jelen, Krónika, Szabadság). Decemberben pedig Kolozsváron és Nagykárolyban is sor került Fischer Botond verskötetének, az Alsógolgotának bemutatására (Szatmári Friss Újság, Nagykároly.ro).
 Továbbá  alapítványunk részt vett a 3. Kolozsvári Ünnepi Könyhét (Kolozsvár, 2013. június 6–9.), az író-olvasó találkozókkal, koncertekkel, könyvbemutatókkal, kiállításokkal, előadásokkal és egyéb színes kulturális programmal gazdagított, évről évre  népszerűbb kolozsvári könyves esemény megszervezésében, programjainak összeállításában, moderálásában. A rendezvény keretében a Kriterion Könyvkiadó friss kiadványait (Jakabffy Elemér és a Magyar Kisebbség, Énekben hallottam..., Sokarcú örökség, Kincsek és játékok, Egy nemzedék három felvonásban, A pap tehene, Ősz és hatalom) is bemutattuk.  A 19. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár (Marosvásárhely, 2013. november 14–16.) mindhárom napján részt vettek munkatársaink az érdeklődők fogadásában, tájékoztatásában a Kriterion-standnál, és a könyvbemutatók szerzőinek bemutatásából, a Kriterion programjának ismertetéséből egyaránt kivették a részüket. 

Beszámoló a Könyvbemutató a Kárpát-medencében című programunkról

Programunkat a Nemzeti Kulturális Alap támogatta

Több mint húsz évvel a rendszerváltás után a romániai könyvpiac még mindig kiforratlan, nem alakult ki a nagybani hálózat, nagyobb kiadók kísérletezgetnek több-kevesebb sikerrel saját bolthálózattal, de a teljes kínálat tulajdonképpen csak az esztendő két nagy bukaresti vásárán jelenik meg. Lényegében az érvényes a romániai magyar könyvpiacra is, a piac kiforratlansága miatt jóformán nem lehet tudni pontosan, hogy mi jelent meg magyar nyelven egy adott esztendőben.
Ilyen körülmények között jelentősen fölértékelődik a könyvbemutatók szerepe, túl azon, hogy élő kapcsolatot kínál az olvasó és a kiadó, vagy még inkább a szerző között, könyveladási alkalom is, hiszen minden alkalommal a bemutatott könyv mellett a kiadó (vagy több kiadó) kínálatát igyekszünk kitenni az asztalokra, és engedményesen az olvasók rendelkezésére bo­csátani. Mivel a boltokból nagyon lassan térül vissza az eladott könyvek ára, a kiadónak egyál­talán nem mindegy, hogy azonnali bevételhez jut.
A fentieket tekintetbe véve nagy figyelmet szentelünk arra, hogy jelen legyünk az egyre fajsúlyosabb erdélyi könyvvásárokon – a II. Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten (2012. június 6–9.)  a III. Kolozsvári Magyar Napok (2012. augusztus 13–20.) keretében megszervezett könyv­vá­sá­ron s a 18. Marosvásárhelyi Könyvvásáron (2012. november 15–17.), amelynek tavaly rekord­szá­mú látogatója volt, s ahol alkalmunk van találkozni nemcsak az idősebb és középnem­ze­dékkel, hanem az iskolásokkal és a legifjabb nemzedékkel, a jövendő olvasóival. Ez utóbbiakkal rendszerint vonzó és látványos rendezvényekkel (bábszínészekkel, műkedvelő színjátszókkal, előadó művészekkel partnerségben) próbáljuk megszerettetni a könyvet, az olvasást.
A Kriterion Közművelődési Alapítvány a Könyvbemutató a Kárpát-medencében című programja keretében több olyan találkozó megszervezésében vállalt szerepet, melyen elsősorban a távolabbi és a közelebbi erdélyi, bánsági történeti múlt eseményeit feltáró kötetet ismertettek meg a helyi olvasókkal, érdeklődőkkel: így G. Mátyus Melinda a rendszerváltást közvetlenül meg­előző temesvári eseményeket – dokumentumok, levelek, naplójegyzetek – alapján fel­dol­go­zó műve, a Színről színre (Marosvásárhely, 2012. november 29.) vagy Székely Szabó Zoltán az Egy nemzedék három felvonásban című, színész pályatársaival készített interjúkötete (Mikháza, Csűrszínházi Napok, 2012. június 30., valamint Marosvásárhely, 2012. december 12.), Oltyán László a kommunizmus éveit megidéző, önéletrajzi szálakkal átszőtt regénye, a Pihenő a hegyen (Marosvásárhely, 2012. december 20.), Nóvé Béla Pásint Ödönről szóló monográfiája, a Hiva­tása: kisebbségmentő (Kolozsvár, Marosvásárhely, Torda 2013. február 21–23., illetve Budapest, 2013. február 19.), valamint Baumgartner Bernadette a Szatmár megyei németek két világháború közötti történetéről írott Kisebbség a kisebbségben című kötete (Budapest, 2013. február 19.).

Az Országos Széchényi Könyvtárral közösen szervezett kétrészes bemutató első felében Szathmári Pap Károly Erdély képekben című nagy vállalkozásának félhasonmás kiadásáról és Siklóssy László művelődéstörténeti írásait bemutató Kincsek és játékok (Szellem és test művelése a magyar kultúrában) című kötetéről beszélt Eitel István és Sas Péter. A második részben pedig Bárdi Nándor történész beszélgetett Baumgartner Bernadettel és Nóvé Bélával.

A Nyárád mente 800 éves történelmi múlttal, kulturális hagyományokkal rendelkező tele­pü­lésén, Mikházán megrendezett 10. Csűrszínházi Napok művészeti és kulturális rendezvényen és Marosvásárhelyen, az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban mutattuk be Székely Szabó Zoltán Egy nemzedék három felvonásban című, pályatársaival készített interjúkötetét. A kötet három idősíkban (a diktatúra évei, a rendszerváltást követő időszak, jelenkor) készített interjúkból kibontakozó 30 éves sors- és egyben színháztörténetet tár elénk. A könyvbemutató jó alkalom volt arra, hogy a kortársak szembesüljenek saját múltjukkal, az ifjú nemzedék (színinövendékek, pályakezdő színészek, a színház iránt érdeklődő fiatalok) betekintést nyerjen elődei kiszol­gál­tatott életébe, abba a elhivatott küzdelembe, amelyet a diktatúra éveiben a hat magyar színház életben tartásáért folytattak. Hasonló érdeklődést mutatott a fordulat után felcseperedett nem­zedék a rendszerváltást közvetlenül megelőző temesvári forradalmi események iránt, amelyeket Mátyus Melinda tiszteletes asszony Színről színre című könyve hoz emberközelbe.

Nagy érdeklődésre tartott számot a vásárhelyi közélet jól ismert és a hatalom mellőzését és a háttérbe szorítást folyamatosan megélő hírlapíró, Oltyán László posztumusz regényének bemu­tatója.
Könyvbemutató körutat tettünk Nóvé Béla Hivatása: kisebbségmentő című kötetével, amely a nagyközönség előtt szinte teljesen ismeretlen, torockószentgyörgyi születésű Pásint Ödön, Bethlen István miniszterelnök egykori személyi titkárának életpályáját tekinti át. Pásint az erdélyi ügyek jó ismerőjeként, a nemzetiségi és kisebbségi főosztály tagjaként részt vett nem csak a (főleg szórvány)magyarság, a bukovinai székelyek vagy moldvai csángók segítésében, hanem a zsidók elhurcolásának és a svábok kényszerű kitelepítésének megakadályozásában is, valamint a szlovák–magyar lakosságcsere lebonyolításában is jelentős szerepet vállalt. Égetően szükséges, hogy erről is tudomást szerezzen az a nemzedék, amely nem volt részese ezeknek a történelmi eseményeknek.
Az év egyik könyvsikerének bizonyult Fóris Ferenczi Rita De Anyu című, önéletrajzi fogan­ta­tású, ízig-vérig aktuális témát bemutató családregénye, amely kiváló szemléltetőanyag a kama­szo­dás, felnőtté válás témájához. Immár a második kiadását forgalmazzuk a könyv­keres­ke­dé­sekben. A téma aktualitását bizonyítja, hogy Zilahon, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, vala­mennyi bemutató alkalmával rendkívüli érdeklődéssel fogadták.
Érdekes tapasztalat volt H. Szabó Gyula két kiadóbemutatója Orosházán. Az egyik beszél­ge­tés a helyi Rotary Club meghívására történt, amikor is az Erdélyben gyakran megforduló vállalkozói kör természetesen az ottani viszonyokra, sajátosságokra volt kíváncsi, a beszélgetés mindegyre a sajátos színek felé terelődött.
A Táncsics Mihály Gimnáziumban tartott két irodalomóra is arra kínált lehetőséget, hogy a diákok horizontját tágítsa, egyrészt a viszonylag jól ismert Ady-életút és -életmű erdélyi kötődéseinek bemutatásával, a helyszínek ecsetelésével és hatásuk kimutatásával, mindaz, ami egy hagyományos irodalomóra kereteibe már nem fér bele, de jótékonyan tágítja a fiatalok látókörét. A másik óra pedig egy számukra jóformán ismeretlen nagy magyar költő, Dsida Jenő bemutatásának jegyében telt el, jelezve, hogy az iskolai tananyagon túl még sok felfedeznivaló vár még a verskedvelő fiatalokra.
Az alapítványunk munkáját számos jelentős, a témában járatos közéleti személyiség, valamint  szervezet segítette, egyben hozzájárulva a téma alaposabb megismertetéséhez. Köztük  Kovács Levente színházi rendező, a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem volt dékánja, Nagy Attila orvos, orvosi szakértő, költő, Fóris Ferenczi Rita, a BBTE Pszichológia és Neveléstudományi Karának tanára, a De Anyu! című kötet szerzője, Gaal György irodalomtörténész, kolozsvári helytörténész, Szabó Zsolt irodalomtörténész, szerkesztő, Jakabffy Tamás szerkesztő és Kántor Lajos irodalomtörténész, kritikus. Valamennyien hozzájárultak ahhoz, hogy a könyvek ismer­tetésén kívül szó essék a keletkezési körülményekről, indítékokról, illetve az előzményekről, ezáltal mindannyiszor a könyvbemutató tematizált beszélgetésben folytatódott, mely érezhetően épületes volt a hallgatóság számára.

A Bethlen Gábor Alap alapítványunkat eszközbeszerzésre fordítható támogatásban részesítette

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2012. évi, A magyar kultúráért és oktatásért című nyílt pályázatán a Kriterion Közművelődési Alapítványt eszközbeszerzésre fordítható támogatásban részesítette. A támogatást Xerox Workcentre 5020DN többfunkciós nyomtató, valamint egy Dell Inspiron notebook megvásárlására fordítottuk. Mindkét irodai eszköz nagyban megkönnyíti alapítványunk munkáját, a laptop nagy segítségünkre van elsősorban könyv- és honlapbemutatóinkon: a részt­ve­vők­nek projektoron kivetített képekkel, bemutatókkal, illetve honlapok segítségével (Facebook, You Tube stb.) is szemléltethetünk, lényegesen jobb körülmények között népszerűsíthetjük kiadvá­nyain­kat, szerzőinket. Különösen jól hasznosíthattuk a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon online válto­zatának bemutatásakor.

Beszámoló a Kriterion Közművelődési Alapítvány szórványvidéki könyvbemutatójáról

A Kriterion Közművelődési Alapítvány 2003 áprilisában szórványvidéki könyvbemutatót szervezett Bihar megyébe, a történelmi Máramarosba és Beszterce-Naszód megyébe. Helyszínek: Várad, Nagybánya Betlen, Beszterce, Dés, Szamosújvár.
Ugyanakkor május 15. és 21. között író-olvasó találkozóval egybekötött könyvbemutató körutat szervezett a határon túli szórvány vidékre: Kárpátaljára és Felvidékre.
Mindkét körúton részt vettek dr. Csetri Elek, akadémikus, a Kőrösi Csorna Sándor című kötet szerzője, Gazda Árpád újságíró, az Amikor kicsi voltam, magyar voltam című riportkötet írója, Katona Éva színművésznő, a 111 vers Kolozsvárról verseskönyv válogatója, továbbá H. Szabó Gyula kiadói igazgató, Csigi Levente gazdasági igazgató és dr. Géczi Róbert felelős szerkesztő, Nits Árpád műszaki szerkesztő és Vincze József könyvterjesztő.
A határon túli – hosszabb – körút első színhelye a máramarosszigeti Loewey Klára Gimnázium volt. Utána Kárpátalja (a Viski Kölcsey Ferenc Magyar Nyelvű Általános Iskola, az ungvári Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Köre és a Kárpátaljai Magyar Könyv- és Adattár), majd Felvidék (a kassai Polgári Kör székháza, a Kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, a Rozsnyói Fábri Zoltán Magyar Nyelvű Általános Iskola és a rozsnyói Polgári Kör székháza) következett.
Az iskolákban mind a kis (I–IV.), mind a nagyobb osztályok (V–XII.) számára bemutattuk legújabb könyveinket. Az iskolákban a kicsik számára Katona Éva színművésznő olvasott fel részleteket az Etimo apó csodálatos meséi, valamint az Aranyos pillangó című verseskötetekből. A nagyobbak számára dr. Csetri Elek érdekesen, lebilincselő módon mesélt Kőrösi Csorna életéről és tibeti tevékenységéről. Kassán H. Szabó Gyula rendkívüli magyarórát tartott: előadásában bemutatta a Kriterion Kiadó történelmi regényeit és a Torockó-monográfiát, amit egy rövid videofelvétellel tett színesebbé. Gazda Árpád pedig a tényfeltáró újságírásról értekezett.
A felnőttek számára tartott bemutatókon sor került a dr. Faragó József válogatta Csángómagyar népballadák és a Kriza János Vadrózsák köteteinek rövid bemutatására is. A két könyvből Katona Éva színművésznő balladákat adott elő.
A körút minden szempontból hasznos volt: az érdeklődőkkel sikerült megismertetni a kiadó újdonságait, s az olvasók számára emberi közelségbe hozni a szerzőket, míg a kiadó munkatársai megismerhették a könyvbarátok igényeit, elvárásait.